Makine Resim ve Kostrüksiyon Programı (Birinci ve İkinci Öğretim) - Tüm Programlar İçin Ortak Ders Yeterlik Tablosu

TÜM PROGRAMLAR İÇİN ORTAK YETERLİKLER

 

SEKTÖR

: ORTAK

PROGRAM : ORTAK

 

 

 

BÖLÜM

: ORTAK

SEVİYE        : 5

 

 

İŞ/ GÖREV

YETERLİKLER

İŞLEMLER

 

1

2

3

4

5

6

7

 

İŞ YERİ/İŞLETMEYİ  KURMAK(Ön koşul)

 

1

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ ANALİZ ETMEK

Mikroekonomik göstergeleri analiz etmek

Makroekonomik göstergeleri analiz etmek

 

 

 

 

 

 

2

İŞ YERİ KURMA FİKRİNİ OLUŞTURMAK

Pazardaki Boşlukları/ Tespit Etmek

Yatırım Alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek

Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek

İşletmenin çevresini tanımak

 

 

 

 

3

İŞ YERİ KURULUŞ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK

Talep Analizi Ve Tahmini Yapmak

İşletmenin Kuruluş yerini belirlemek

İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek

İşyeri kapasitesini belirlemek

Toplam Yatırım Maliyetini Belirlemek ve finansmanı sağlamak

Yatırımın Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak

 

 

4

İŞ YERİNİ FAALİYETE AÇMAK

İşyeri ve üretim planını yapmak

Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek

Uygun yapıyı oluşturup işyerini açmak

 

 

 

 

 

İŞLETMEYİ YÖNETMEK

1

YÖNETİM İŞLEVLERİNİ YERİNE GETİRMEK

Planlama yapmak

Örgütleme yapmak

Yöneltmek

Koordinasyon sağlamak

Denetim yapmak

 

 

 

2

İNSAN KAYNAKLARINI YÖNETMEK

İş analizi yapılmasını sağlamak

İnsan kaynaklarını planlamak

İşgöreni Bulmak

İşgöreni seçmek

İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek

 İşgören performansını değerlemek

İşgören eğitimini sağlamak

 

Kariyer planlaması yapmak

İşi değerlemek

Ücretlendirmek

 

 

 

 

 

3

ÜRETİM SÜRECİNİ  YÖNETMEK

Üretimi planlamak

Üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapmak

Kapasite ve stok Planlaması yapmak

 

 

 

 

 
 

4

PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ YÖNETMEK

Hedef Pazarı belirlemek

Ürün Geliştirmek

Fiyatlandırma politikalarını belirlemek

Tutundurma politikalarını belirlemek

Dağıtım Politikalarını Belirlemek

Müşteri ilişkilerini yönetmek

 

 

5

İŞLETMENİN MALİ/FİNANS  YAPISINI   YÖNETMEK

Gelir – gider hesaplarını yönetmek

Borç ve alacakları yönetmek

Varlıkları yönetmek

Kaynakları yönetmek

 

 

 

 

İLETİŞİM KURMAK

1

İLETİŞİM YÖNTEMİNİ SEÇMEK

Sözlü İletişim kurmak

Yazılı İletişim Kurmak

Sözsüz iletişim Kurmak

 

 

 

 

 
 

2

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURMAK

Biçimsel (Formal) İletişim kurmak

Biçimsel olmayan, sosyal (İnformal) kurmak

Örgüt dışı iletişim kurmak

 

 

 

 

 

MESLEKİ ETİK DEĞERLERE UYMAK

1

ETİK VE AHLAK KAVRAMLARINI İNCELEMEK

 Etik, Ahlak Kavramlarının   Etimolojisini, Tanımlarını ve Anlamlarını İncelemek

 Ahlak Teorilerini Sınıflandırmak

 Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan   Faktörleri İncelemek

 İnsan İçin Hayatın Anlamını   Araştırmak

 Ahlaki Davranışın Koşullarını   İncelemek

 

 

 

2

MESLEK AHLAKINA UYMAK

 Meslek Ahlakının Konusunu   Belirleyerek Önemini Kavramak

 Meslek Ahlakının Temel   Kavramlarını  Tanımak ve İncelemek

 Meslek Ahlakının İlkelerini   tanımak ve İncelemek

 Mesleki Ahlak Türlerini Kavramak

 Meslek Ahlakına Uygun   Davranışların Sonuçlarını İncelemek

 Mesleki Yozlaşma ve Meslek   Hayatında Ahlak Dışılığın Sonuçlarını İncelemek

 

 

ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME/İZLEME

1

ARAŞTIMA İÇİN VERİ TOPLAMAK

Araştırma konularını seçme

Kaynak araştırması yapma

 

 

 

 

 

 

2

ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLAMAK

Araştırma sonuçlarını değerlendirme

Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme

 

 

 

 

 

 

3

ARAŞTIRMA RAPORUNU  SUNU HALİNE   GETİRMEK

Sunuma hazırlık yapma

Sunumu yapma

 

 

 

 

 

 

BİLİŞİM OLANAKLARINI KULLANARAK KENDİNİ   GELİŞTİRMEK

1

İNTERNET ORTAMINDA İLETİŞİM KURMAK

İnternet tarayıcılarını kullanmak

Elektronik posta aracılığıyla iletişim kurmak

Haber grupları/ forumlar aracılığıyla iletişim kurmak

Web tabanlı eğitim almak

Kişisel Web sitesi hazırlamak hazırlatmak

Elektronik ticaret   yapmak

 

 

2

İNTERNET ORTAMINDA İŞ BAŞVURUSU YAPMAK

Kelime işlemci programında özgeçmiş oluşturmak

Kariyer sitesi üzerinden iş başvurusu yapmak

İş görüşmesine hazırlanmak

 

 

 

 

 

3

SAYISAL VERİLERİ DÜZENLEMEK

Tablo ayarları yapmak

Sayısal verileri işlemek

Grafik oluşturmak

 

 

 

 

 

4

HAZIR ŞABLON İLE TANITIM MATERYALİ HAZIRLAMAK

Sunu hazırlamak

Tanıtıcı materyal hazırlamak

 

 

 

 

 

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ UYGULAMAK

1

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ALTYAPISINI OLUŞTURMAK

 Kalite ilkelerini üretim ve hizmet   sürecinde uygulamak

 Standardizasyon ile ilgili   işlemleri yürütmek

 Üretimde ve hizmet alanında kalite   ve standartları sağlamak

 Yönetimde kalite ve standartlarını   uygulamak

 Çevre yönetiminde kalite ve   standartlarını uygulamak

 

 

 

2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ KURMAK

 Liderlik uygulamalarını   geliştirmek

 Politika ve stratejileri   geliştirmek

 Çalışanların katılımı   uygulamalarını geliştirmek

 Süreçleri geliştirmek

 İşbirlikleri ve kaynakları   geliştirmek

 Kurumsal gelişimi ölçmek

 

 

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARINI UYGULAMAK

1

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ALTYAPISINI OLUŞTURMAK

 Kalite ilkelerini üretim ve hizmet   sürecinde uygulamak

 Standardizasyon ile ilgili   işlemleri yürütmek

 Üretimde ve hizmet alanında kalite   ve standartları sağlamak

 Yönetimde kalite ve standartlarını   uygulamak

 Çevre yönetiminde kalite ve   standartlarını uygulamak

 

 

 

2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ KURMAK

 Liderlik uygulamalarını   geliştirmek

 Politika ve stratejileri   geliştirmek

 Çalışanların katılımı   uygulamalarını geliştirmek

 Süreçleri geliştirmek

 İşbirlikleri ve kaynakları   geliştirmek

 Kurumsal gelişimi ölçmek

 

 

3

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ UYGULAMAK

 Üretimde kalite kontrolünü   gerçekleştirmek

 Muayene işlemlerini   gerçekleştirmek

 İstatistiksel grafikler hazırlamak

 Nitelik kontrol kartı hazırlamak

 Ürün kalite kontrolünde normal   dağılım eğrisini kullanmak

 

 

 

ACİL DURUMLARDA HASTAYA/YARALIYA İLK YARDIM YAPMAK

1

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİNİ UYGULAMAK

İlk Yardımın Temel Uygulamalarını Ayırt Etmek

Hasta veya yaralının birinci değerlendirmesini yapmak

Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak

 

 

 

 

 

2

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SAĞLAMAK

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamak

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamak

Bebeklerde temel yaşam desteği uygulamak

Solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım uygulamak

 

 

 

 

3

YARALANMALARDA İLK YARDIM UYGULAMAK

Dış kanamalarda ilk yardım uygulamak

İç kanamalarda ilk yardım uygulamak

Yara ve yara çeşitlerini ayırt etmek

Bölgesel yaralanmalarda ilk yardım uygulamak

 

 

 

 

4

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLK YARDIM UYGULAMAK

Baş ve omurga kırıklarında ilk yardım uygulamak

Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım uygulamak

Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım   uygulamak

 

 

 

 

 

5

DİĞER ACİL DURUMLARDA İLK YARDIM UYGULAMAK

Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım uygulamak

Zehirlenmelerde ilk yardım uygulamak

Sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım uygulamak

Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulamak

 

 

 

 

6

HASTA VEYA YARALILARI TAŞIMAK

Acil Taşıma Tekniklerini Uygulamak

Kısa Mesafede Hızlı Taşıma Tekniklerini Uygulamak

Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşımak

 

 

 

 

 

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI KORUMA KURALLARINA UYMAK

1

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI KORUMA KURALLARINA UYMAK

Çevre yönetmeliklerine uymak

Çevreyi tehdit eden risklerin farkında olmak ve azaltılması için çaba   göstermek

 

 

 

 

 

 

Çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygulamak/uygulatmak

Doğal kaynakların korunması için çaba göstermek

Çevre ve insan sağlığı açısından, göre çalışma ortamını düzenlemek